Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności strony internetowej Północ-Południe - Spotkania Filmowe

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji: 13.09.2023 r. 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.09.2023 r.

Strona internetowa PPSF.PL została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Status pod względem zgodności z ustawą  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Brak wyraźnej informacji o pobraniu plików lub otwarciu ich w nowej karcie.
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób Głuchych i niedosłyszących.
 • Część plików tekstowych i plików PDF nie posiada struktur nagłówkowych, tytułów, opisów alternatywnych lub są skanami graficznymi, tabele nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre materiały pochodzą ze źródeł zewnętrznych, są zbyt obszerne lub zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji.
 • Niektóre galerie zdjęć w artykułach nie posiadają opisów alternatywnych lub opisy są takie same..

Powody wyłączenia:

Strona internetowa PPSF.PL  jest bogata w treści tekstowe oraz załączniki i na bieżąco uaktualniany. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis wyposażony jest w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki  
 • przełącznik zmiany odstępu między literami
 • przełącznik wyłączenia animacji na stronie
 • przełączniki zmiany kontrastu  
 • przełącznik zmiany układu strony  
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Zgodność ze standardami:

Strona jest w pełni zgodna ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 2.0; CSS3.

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej.

 • Na wszystkich podstronach, jak i stronie głównej można się posłużyć klawiszem TAB, aby przeskoczyć do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych itp.).
 • Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
 • Klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu.
 • Klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony.
 • Klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • Klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po obszarze strony w kierunku góra/dół.
 • Klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po obszarze strony w kierunkach poziomych.
 • Spacja powoduj przewinięcie strony, a Shift=Spacja przemieszczenie się w odwrotnym kierunku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 13.09.2023 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 13.09.2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor WDK w Rzeszowie
 • E-mail: wdk@kulturapodkarpacka.pl
 • Telefony: 17 853 52 57 - centrala lub 17 853 25 35 - sekretariat 
 • adres: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów
 • osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności architektonicznej: Rafał Osiniak
 • osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Jakub Drabik

Użytkownicy strony internetowej mają prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Please publish modules in offcanvas position.